BDO informacje

Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mają wydłużony 

czas na obowiązkową rejestrację w elektronicznym rejestrze BDO. Termin ten wydłużono do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2020

r., z powodu epidemii koronawirusa. Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mieli wcześniej

wydłużony czas do 30 czerwca br. na rejestrację w elektronicznym rejestrze-BDO. Pozwalało to przedsiębiorcom i rolnikom, którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze-BDO, a jeszcze tego nie

zrobili posługiwać się papierowymi dokumentami ewidencji odpadów, przy zdawaniu ich firmom specjalizującym się utylizacją

takimi odpadami najpóźniej do 31 lipca br. Jednak z powodu epidemii koronawirusa termin ten został znowu wydłużony.
Zmiany w BDO z powodu koronawirusa 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta dopuszcza do równoległego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej BDO oraz w formie papierowej. Zobowiązani rolnicy o

raz przedsiębiorcy do prowadzenia ewidencji BDO (ale jeszcze nie zarejestrowani w systemie elektronicznym), będą mogli ją prowadzić w

formie papierowej, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Należy pamiętać, że przy papierowej ewidencji BDO, przekazujący odpady ma obowiązek wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę

przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami powyżej 75 ha (wliczane są także działki dzierżawione) muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do

31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do elektronicznego system
u BDO. Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania rolnikom i przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do

prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


Aktualne informacje o pomocy dla rolników

Wszystkie niezbędne informacje o możliwych formach pomocy dla rolników są zawarte na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wsparcie-rolnicy .

Na stronie tej można odnaleźć informacje, kto i na jakich zasadach może skorzystać z oferowanego wsparcia, a także gdzie należy złożyć odpowiednie wnioski.  Po wybraniu odpowiedniego rodzaju wsparcia, należy wybrać opcję „dowiedz się więcej”, a następnie zapoznać się z zamieszczonymi tam informacjami.

Ponadto, na stronie

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/najwazniejsze-zmiany-dla-beneficjentowwnioskodawcow-arimr-w-czasie-epidemii.html Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła informacje o ułatwieniach dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020.

W szczególności, w przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, Agencja przywróci ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż 60 dni po ustaniu tych przyczyn.

Jeśli natomiast beneficjent, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, nie spełni warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną.

Na stronie internetowej ARIMR publikowane są także ogłoszenia o wydłużeniu terminów składania wniosków na określone wsparcie.

Informacje z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

– Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. dotyczy rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych za których składka ta jest należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

– Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. jest ustawowe, oznacza to, że przysługuje ono bez konieczności składania wniosków w tej sprawie.

Nowo wprowadzone przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także zdrowotne (o ile rolnik jest zobowiązany do ich opłacania). Składki te rolnik zobowiązany jest do opłacenia w wysokości i terminie określonym zgodnie z otrzymanym nakazem płatniczym.

 

95731051 1504531666392089 2992540569684672512 o

Ważne informacje dla rolników w związku z koronawirusem


Rolnicy, wykonujący prace polowe powinni obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa Więcej informacji dotyczących prawidłowych zachowań: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/ Kwarantanna Rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia,

może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Nie może jednakże opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować

wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc). Dopuszczalne jest prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i

zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19, czynności te nie mogą być wykonywane. Dystans społeczny i środki ochrony osobistej Wszystkich, a więc również rolników, obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego, w tym konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości

między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (poza rodzicami z dziećmi wymagającymi opieki, czyli do 13 roku życia i osobami niepełnosprawnymi lub

niemogącymi się samodzielnie poruszać i ich opiekunów). Aktualnie zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy przemieszczania się danej osoby w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych; pozarolniczej działalności gospodarczej; prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym; lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych. Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Jednak, gdy działalność rolnika wymaga uczestnictwa innych osób niż domownicy (np. sortowanie, obieranie, krojenie warzyw/owoców), stanowiska pracy poszczególnych

osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów, gdy zbyt małe są odległości pomiędzy

stanowiskami pracy, na linii produkcyjnej, wówczas pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim maseczki. Bardzo ważne jest prawidłowe noszenie, zakładanie i zdejmowanie maseczek i rękawiczek, dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami, jak prawidłowo to zrobić na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ W przypadku stosowania rękawiczek, powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością, przykładowo – ręczne otwieranie/zamykanie drzwi,

wyrzucanie śmieci. Stosowanie rękawiczek może być dobrym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte.

Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk. Higiena produkcji rolnej Przedsiębiorców branży spożywczej w UE w tym rolników obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny żywności, a ich wdrażanie podlega kontrolom urzędowym.

Wymagania higieniczne wdrożone przez podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producentów rolnych mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu

żywności przez jakiekolwiek patogeny, a zatem będą również miały na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez wirus odpowiedzialny za COVID-19. Rolnicy powinni uczestniczyć jak najczęściej w dostępnych szkoleniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności. Bardzo ważne jest zapewnienie wszystkim osobom zaangażowanym z prace polowe dostępu do toalet, wody i środków do mycia i dezynfekcji rąk. Więcej informacji dot. obowiązków w zakresie higieny produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/informacja-dla-plantatorow-i-punktow-skupu-owocow-i-warzyw/ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował w dniu 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność

może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. W związku z obecną sytuacją dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem oraz wątpliwościami konsumentów i przedsiębiorców, dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,

w szczególności żywności nieopakowanej, w tym warzyw i owoców na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć pytania i odpowiedzi w tym zakresie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/ Wszelkie aktualne informacje znajdują się również na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus